แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2565
  • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือบัณฑิตให้ข้อมูลในแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบประเมินครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
Graduate Employee Questionnaire Year 2022
  • We kindly ask you to participate in the survey of Graduate Employee Questionnaire Year 2022. The aim of the survey is to study the working status of graduates from Chiang Mai University Year 2022.
  • Thank you for taking the time to provide valuable input for Graduate Employee Questionnaire Year 2022.